Oddech Nocy

23 teksty – auto­rem jest Od­dech No­cy.

w no­cy, każdy śpi na swo­jej poduszce 

myśl
zebrała 15 fiszek • 15 lipca 2011, 14:10

Los

Spo­niewiera­nie mnie rani
obłuda i kłam­stwo tli się
niesprawiedliwością

sczer­niałe serce
nieg­dyś czys­te jak łza
re­gene­ruje się powoli

czym są uczucia?

In­ten­cją roz­bi­tej duszy
po­wiet­rzem pożądania
wnętrzem okrucieństwa

za­gubiony w bajce
proszę o łaskę
swoją realność

Litości... 

wiersz
zebrał 17 fiszek • 28 lutego 2011, 01:50

Płaskorzeźba

w ka­mien­nym nag­robku jest zdjęcie
blis­kie od­bi­cie naszej przyszłości
wskazówka o przemijalności
sym­bol za­pisa­nych płaczem uczuć
w rozgłosie pus­tki wspom­nień

pom­nik szans i stra­conych nadziei
wo­da jak wiat­rem szar­pa­ne lustro
ta­mowa­na fun­da­men­tem niewie­dzy
gra lo­sem i śmiercią

ry­suje się ma­pa sen­su istnienia
co wyg­raną przy­pad­kiem zwrotką
roz­brzmiewa da­rem wręcz cudem
og­niem miłos­nym przeżywania
złud­ne­go „Jestem” 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 22 lutego 2011, 00:31

pot­ra­fić to mu­sieć bardzo
mu­sieć to niez­wykle chcieć 

myśl
zebrała 13 fiszek • 26 stycznia 2011, 12:58

Pamietnik

Ko­bieca stro­na białej kar­tki papieru
próg szczęścia wy­daje się być pusty
w do­mu cze­ka po­budzo­ny muzyką
ma­kijaż opa­da z ciepłą wodą

kap­sułka re­lak­su i refleksji
ob­ra­zy tlących się jej myśli
ta­jem­niczych, intrygujących
prze­rażonych pełnych żądzy
podziw pro­wadzi je w nieznane

ser­ce ot­warte gdzieś wychodzi w deszcz
po ro­zum,film się skończył
Łzy,ciepły swe­ter przy kominku
ot­rze przyk­ry­je i rozpali
skosztu­je de­likat­nie ciała

aro­mat ziele­ni i czystości
wy­bija północ
opat­rzy bez­pie­cznie i przytuli
po­daru­je słodycz błogiego snu 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 25 stycznia 2011, 13:40

wy­rozu­miałości w klat­ce nie znajdziesz 

myśl
zebrała 18 fiszek • 20 stycznia 2011, 16:09

wiarą w siebie, in­spi­rujesz do niej innych 

myśl
zebrała 18 fiszek • 19 stycznia 2011, 17:46

Kapelusz i Obcas

W twych oczach nie przeczy­tam twoich myśli
to grzech in­ge­rować w ideał każde­go mężczyzny
dwadzieścia se­kund wys­tar­czy do zazdrości
Two­je oczy! ile Mocy!

Sa­mot­na ko­bieta, drink, tlący się papieros,
czys­ta i niewin­na przy okrągłym stole
córka diabła w [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 13 fiszek • 18 stycznia 2011, 15:03

cza­sem, po pros­tu le­piej nic nie mówić 

myśl
zebrała 26 fiszek • 14 stycznia 2011, 03:40

Raróg

bez imienna
lek­ka, po­budzająca słońce
olśniewająco przejrzysta
ob­ja­wiłaś się istoto,
by uzys­kać wolność
aż po ho­ryzont
i zginąć
zachłyśnięta wolnością

bez­tros­ki czas przeminął
jas­ność roz­grze­wa powietrze
men­talny trze­biot poznania
unoszo­ny bys­trym spojrzeniem

Prze­budzo­ny, w cze­luści
za­gubionych dusz
w mi­cie moich myśli,
szy­kuje siłę do lotu

tam gdzie ból
może je­dynie
już krzyczeć
bez­tros­ko roz­dzierając
powietrze,
lecz już nie mnie 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 12 stycznia 2011, 16:51
Oddech Nocy

Zmienność to Potencjał

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Oddech Nocy

Użytkownicy
N O P
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność